FAVOR COLOCAR NOME NO CHAT, CASO CONTRARIO SERÁ BANIDO (a)

 Administradores Moderadores | Membros | Visitantes                                                           | Offline | Banido

DUELO DE FOTOS, ESTE MES DUELO NATALINO PARTICIPEM !

 Priмєirмєηŧє digø quє suα ρrєsєηçα ηø мєu siŧє é uм ρrαzєr! Bøм єsŧøu αqui ραrα fαłαr quє єsŧє wєb siŧє ηαuη é ø мєłЋør ηєм ø ρiør, мás é ø idєαł ραrα vøcê. αqui vøcê irá єηcøηŧrαr dє ŧu uм ρøucø, vidєø αułαs, ŧuŧøriαis, dicαs, ρiαdαs, ρєrfis ρrøηŧøs ραrα ørkuŧ, dєρøiмєηŧøs ραrα ørkuŧ, rєcαdøs ραrα ørkuŧ, frαsєs ραrα мsη є ørkuŧ,є αρrєηdєrá мuiŧø cøм ηøssøs ŧuŧøriαis, є issø ŧudø vc єηcøηŧrαrá ηα ηøssα bαrrα łαŧєrαł quє єsŧá, łøcαłizαdα α єsquєrdα dø sєu мuηiŧør. αqui vøcê ρødєrá dєicЋαr suαs dicαs, criŧicαs, є sugєsŧõєs ραrα quє ρøssαмøs мєłЋørαr cαdα diα мαis ηøssø αŧєηdiмєηŧø. Dєs-dє já мєu мuiŧø øbrigαdø є bøα divєrsãø α ŧødøs.

4-D-M . D4N1L0 3PPHÂN10 D3 C4MP05.


https://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14034290035643252786